Google

Thứ Tư, 12 tháng 9, 2007

Hướng dẫn sử dụng Vbulletin (phần 2)


Hướng dẫn sử dụng Vbulletin (phần 2)
Email Options - Tùy chọn Email

Enable Email features: Bật chức năng gửi email?
Bật những chức năng gửi email tới:
Báo cáo bài viết xấu
Liên kết 'Contact Us'
Email cho thành viên
Email trang này cho bạn bè
Thông báo bài viết mới cho thành viênBạn có thể tắt chức năng 'Gửi cho bạn' theo từng nhóm thành viên riêng lẻ tại khu vực Quyền hạn thành viên.

Allow Users to Email Other Members: Cho phép thành viên gửi email cho thành viên khác
Cho phép thành viên gửi email cho thành viên khác. Sử dụng tùy chọn bên dưới để xác định rõ email được gửi thế nào.

Use Secure Email Sending: Sử dụng gửi email an toàn
Nếu 'Cho phép thành viên gửi email cho thành viên khác' được đặt là 'Có', có nên hiển thị địa chỉ email của thành viên?

Nếu đặt là 'Có', thì ô online phải được điền để gửi email cho thành viên, vì thế sẽ ẩn địa chỉ email được gửi tới.

Chọn 'Không' có nghĩa rằng thành viên sẽ cung cấp địa chỉ email khi gửi email.

Email Flood Check: Kiểm tra tràn email
Chỉ định số giây giữa các lần gửi email mà người dùng có thể gửi.

Đặt là 0 để bỏ giới hạn.

------------------------------***------------------------------

User Registration Options: Tùy chọn Đăng ký thành viên

Allow New User Registrations: Cho phép thành viên mới đăng ký
Nếu bạn muốn ngăn cản mọi người tạm thời (hoặc vĩnh viễn) được đăng ký mới, bạn có thể tắt chức năng đăng ký. Bật kỳ ai muốn đăng ký sẽ được thông báo rằng bạn không chấp nhận đăng ký mới tại thời điểm đó.

Use COPPA Registration System: Dùng hệ thống đăng ký COPPA
Sử dụng hệ thống đăng ký COPPA. Cái này được chấp thuận theo luật COPPA và bắt buộc trẻ em dưới 13 tuổi phải được sự đồng ý của cha mẹ trước khi gửi bài.

Lần lượt có các thiết lập sau:
Tắt hệ thống đăng ký COPPA
Bật hệ thống đăng ký COPPA
Từ chối đăng ký cho những người dưới 13 tuổi

Để có thêm thông tin về luật này, xem ở đây: http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/coppa.htm

Moderate New Members: Xem xét thành viên mới
Cho phép bạn phê chuẩn thành viên trước khi họ được chính thức là thành viên đã đăng ký và được chấp nhận gửi bài.

Image Verification: Hình ảnh xác nhận
Nếu được bật, tùy chọn này sẽ hiển thị ảnh ngẫu nhiên cho thành viên mới lúc họ đăng ký. Thành viên sẽ phải ghi lại nội dung của những bức ảnh để xác nhận là sự đăng ký không phải do một hệ thống đăng ký tự động. Nếu bạn không thể thấy hình ảnh bên dưới thì thiết lập GD đã thiết lập sai hoặc chưa được bật. Kiểm tra tùy chọn GD tại "Thiết lập Server và tối ưu hoá tùy chọn"


Send Welcome Email: Gửi email chào mừng
Việc bật tùy chọn này sẽ gửi một email chào mừng tới thành viên mới.

Chú ý: Nếu bạn yêu cầu email phải được kiểm tra, email này sẽ được gửi sau khi người dùng kích hoạt tài khoản của họ. Nếu bạn xem xét thành viên mới, thành viên sẽ không nhận được email chào mừng.

Email Address to Notify About New Members: Địa chỉ email thông báo khi có thành viên mới
Địa chỉ email này sẽ nhận được một email thông báo khi có thành viên mới đăng ký. Bỏ trống tùy chọn này để tắt chức năng.

Allow Multiple Registrations Per User: Cho phép thành viên dùng nhiều tên sử dụng
Bình thường thì diễn đàn sẽ không cho thành viên đăng nhập với nhiều tên khác nhau bằng cách kiểm tra chuỗi cookie trên máy tính người sử dụng. Nếu có một cái tồn tại thì thành viên đó không thể đăng nhập với tên khác. Chú ý: Tùy chọn này không cấm thành viên thoát khỏi tài khoản và đăng ký tài khoản mới.

Nếu bạn muốn cho phép thành viên của bạn có thể đăng nhập với nhiều tên thì hãy bật tùy chọn này.

Verify Email address in Registration: Kiểm tra địa chỉ email khi đăng ký
Nếu bạn thiết lập tùy chọn này là 'Có' thì thành viên mới sẽ không được cho phép gửi bài đến khi họ kích hoạt liên kết đã được gửi cho họ khi đăng ký.

Nếu tài khoản của thành viên chưa được kích hoạt bằng cách vào liên kết đó, thì họ vẫn còn trong nhóm dùng 'Thành viên đang chờ kích hoạt'.

Require Unique Email Addresses: Yêu cầu một email duy nhất
Tùy chọn mặc định yêu cầu một địa chỉ email duy nhất cho mỗi thành viên đã đăng ký. Điều đó có nghĩa là hai thành viên không thể có cùng email. Bạn có thể tắt chức năng này bằng cách thiết lập tùy chọn này là 'Không'.

Minimum Username Length: Độ dài tối thiểu của tên sử dụng
Nhập vào số ký tự tối thiểu hợp lệ của tên sử dụng.

Maximum Username Length: Độ dài tối đa của tên sử dụng
Nhập vào số ký tự tối đa hợp lệ của tên sử dụng.

Illegal User Names: Tên không được chấp nhận
Nhập những tên mà bạn không muốn mọi người có khả năng đăng ký sử dụng.

Bất kỳ tên nào có trong danh sách mà thành viên muốn dùng đều sẽ nhận được thông báo lỗi. Ví dụ, nếu bạn cấm dùng tên John, thì tên Johnathan sẽ không được chấp nhận.

Phân biệt mỗi tên bằng dấu cách trống.

User Referrer: Tham khảo thành viên
Nếu bạn bật Hệ thống tham khảo thành viên, thì người dùng vào trang của bạn mà thông qua liên kết có chứa 'referrerid=XXX' sẽ tự động thêm điểm tham khảo cho người có số referrerid đó khi thành viên đăng ký (số XXX là userid của người tham khảo).

Default Registration Options: Tùy chọn mặc định khi đăng ký
Thành viên mới sẽ có tùy chọn mặc định sau khi đăng ký.

Lần lượt như sau:
Nhận email của Admin

Chế độ ẩn

Hiển thị Email

Nhận tin nhắn

Gửi email thông báo khi nhận được tin nhắn

Hiện pop-up thông báo khi nhận được tin nhắn mới

Cho phép download vCard

Hiển thị chữ ký

Hiển thị Avatars

Hiển thị ảnh

Hiển thị Danh tiếng

Chế độ tự động theo dõi chủ đề
Không theo dõi
Theo dõi nhưng không thông báo
Thông báo ngay qua email
Thông báo email hàng ngày
Thông báo email hàng tuần

Giao diện soạn thảo văn bản
Không hiện Toolbar soạn thảo
Hiện thanh công cụ soạn thảo tiêu chuẩn
Hiện thanh công cụ soạn thảo (WYSIWYG)

Chế độ hiển thị chủ đề
Bình thường - Cũ nhất trước tiên
Bình thường - Mới nhất trước tiên
Dạng cây Hybrid
Yêu cầu ngày sinh

User Profile Options - Tùy chọn Hồ sơ thành viên

User Title Maximum Characters: Tối đa ký tự cho danh hiệu riêng
Đây là con số ký tự tối đa cho danh hiệu riêng.

Censored Words for Usertitle: Những từ bị lọc tại danh hiệu thành viên
Nhập tất cả các từ mà bạn muốn lọc trong ô bên dưới. Không sử dụng dấu phẩy để phân cách các từ với nhau mà sử dụng dấu cách trống. Ví dụ, nhập "dog cat boy", thay vì nhập "dog, cat, boy."

Nếu bạn nhập "dog", mọi từ có chứa chuỗi "dog" sẽ bị lọc (ví dụ, dogma sẽ xuất hiện là "***ma"). Để lọc chính xác hơn, bạn có thể yêu cầu chỉ lọc những từ chính xác. Bạn có thể làm điều đó bằng cách đặt từ bị lọc trong dấu ngoặc nhọn ví dụ như {dog}. Việc đặt "dog" trong dấu ngoặc nhọn sẽ vẫn giữ nguyên hiển thị từ 'dogma' nhưng từ 'dog' sẽ bị thay thế "***". Vì thế danh sách lọc có thể là: cat {dog} {barn} barn

Không sử dụng dấu ngoặc kép và chắc chắn là bạn đã sử dụng dấu ngoặc nhọn, không dùng dấu ngoặc đơn khi chỉ định những từ lọc chính xác.

Exempt Moderators From Censor: Không lọc từ cho Mod
Bạn có muốn bỏ qua lọc từ cho Mod không? Bạn sẽ cần đặt tùy chọn này là 'Có' nếu bạn lọc mọi thứ trong phần danh hiệu của Mod giống như 'moderator' là theo danh hiệu mặc định và sẽ được lọc.

Allow Signatures: Cho phép chữ ký
Cho phép thành viên có chữ ký (đoạn văn nhỏ xuất hiện bên dưới mỗi bài viết).

Maximum Length of Signature: Độ dài tối đa của chữ ký
Số ký tự tối đa mà người dùng có thể dùng trong chữ ký.

Allow vB Code in Signatures: Cho phép vB Code trong chữ ký
Cho phép thành viên thêm vB Code vào chữ ký? (Giống như , [i] vv...)

[b]Allow Smilies in Signatures: Cho phép Smilies trong chữ ký
Cho phép thành viên thêm smilies trong chữ ký?

Allow [IMG] Code in Signatures: Cho phép dùng thẻ [IMG] trong chữ ký
Cho phép thành viên sử dụng thẻ [IMG] trong chữ ký?

Allow HTML in Signatures: Cho phép HTML trong chữ ký
Cho phép thành viên dùng HTML code thô trong chữ ký?
(Để an toàn tôi khuyến cáo nên tắt.)

Allow Users to 'Ignore' Moderators: Cho phép thành viên 'Ignore' quản trị viên
Cho phép thành viên thêm Mod và Admin vào danh sách Ignore của họ?

------------------------------***------------------------------

User Picture Options - Tùy chọn Ảnh thành viên

Avatars Enabled: Bật Avatars
Dùng tùy chọn này để Bật/Tắt chức năng dùng avatars.

Avatars là hình ảnh nhỏ mà thành viên có thể chọn và được hiển thị dưới tên sử dụng.

Avatar Display Width: Độ rộng Avatar
Bao nhiêu cột avatars mà bạn muốn hiển thị cho thành viên khi họ chọn những Avatar có sẵn?

Avatars Per-Page: Avatars mỗi trang
Bao nhiêu avatars mà bạn muốn hiện trên mỗi trang 'Thay đổi Avatar' trong phần thông tin cá nhân?

Profile Pictures Enabled: Bật ảnh cá nhân
Dùng thiết lập này để Bật/Tắt toàn bộ việc sử dụng ảnh cá nhân.

Ảnh cá nhân là những ảnh nhỏ (mặc dù thường lớn hơn avatars) mà thành viên có thể upload lên trang cá nhân.

------------------------------***------------------------------

User Reputation Options - Tùy chọn Danh tiếng thành viên

Enable User Reputation system: Bật chức năng danh tiếng thành viên
Bật/Tắt chức năng danh tiếng thành viên.

Default Reputation: Danh tiếng mặc định
Mức danh tiếng nào mà người dùng mới nhận được khi đăng ký? Hãy chắc rằng bạn phải có mức danh tiếng ngang bằng hoặc nhỏ hơn giá trị này.

Reputation Undefined: Danh tiếng không xác định
Nếu bạn có một thành viên nào đó có mức danh tiếng vượt quá mức độ tiêu cực thấp nhất, thì cụm từ này sẽ được dùng cho họ. Nếu bạn không muốn sử dụng cụm từ này, hãy chắc rằng mức độ tiêu cực đó phải lớn hơn điểm (tiêu cực) lớn nhất mà thành viên có.

Number of Reputation Ratings to Display: Số đánh giá được hiển thị
Điều chỉnh có bao nhiêu sự đánh giá được hiển thị trong bảng điều khiển của thành viên.

Administrator's Reputation Power: Thiết lập danh tiếng
Bao nhiêu điểm thưởng mà Admin trao hoặc tặng cho cùng với mỗi lần nhấn?

Đặt là 0 để Admin theo điều lệ chung cho mọi người.

Register Date Factor: Nhân tố ngày đăng ký
Theo mỗi X ngày, mức danh tiếng của thành viên sẽ tăng lên.

Post Count Factor: Số bài viết
Theo mỗi X số bài viết, thành viên sẽ nhận thêm một mức danh tiếng.

Reputation Point Factor: Quản lý điểm thưởng
Theo mỗi X điểm danh tiếng, mức danh tiếng của thành viên sẽ tăng lên 1.

Minimum Post Count: Số bài viết tối thiểu
Số bài viết là bao nhiêu mà thành viên phải có trước khi mức danh tiếng được tăng lên một mức?

Minimum Reputation Count: Số điểm thưởng tối thiểu
Điểm thưởng là bao nhiêu mà thành viên phải có trước khi mức danh tiếng nâng lên một mức?

Daily Reputation Clicks Limit: Giới hạn trao điểm thưởng hàng ngày
Số lần tối đa trao điểm thưởng mà thành viên có thể trao trong thời hạn 24 giờ là bao nhiêu? Admin được miễn trong tùy chọn này.

Reputation User Spread: Giới hạn danh tiếng
Bạn phải trao danh tiếng cho bao nhiêu người khác nhau trước khi bạn có thể lại trao danh tiếng cho ai đó một lần nữa? Admin được miễn giới hạn này.

------------------------------***------------------------------

User Notes Options - Tùy chọn Ghi chú thành viên

Allow vB Code in User Notes: Cho phép vB Code trong ghi chú thành viên
Cho phép vB Code được dùng trong ghi chú thành viên? (Như là , [i] ..vv..)

[b]Allow Smilies in User Notes: Cho phép Smilies trong ghi chú thành viên
Cho phép smilies được dùng trong ghi chú thành viên?

Allow [IMG] Code in User Notes: Cho phép [IMG] trong ghi chú thành viên
Cho phép [IMG] được dùng trong ghi chú thành viên?

Allow HTML in User Notes: Cho phép HTML tại ghi chú thành viên
Cho phép mã HTML thô được dùng trong ghi chú thành viên?
(Khuyên cáo không nên dùng.)

------------------------------***------------------------------

User Listing & Profile Viewing - Khung nhìn Danh sách thành viên & Hồ sơ

Members List Enabled: Bật danh sách thành viên
Bật danh sách thành viên? Cái này cho phép thành viên xem mọi thành viên những ai thuộc về những nhóm mà bật "Khả năng xem trên Danh sách".

Minimum Posts: Số bài viết tối thiểu
Bạn có thể chỉ rõ số bài viết tối thiểu mà thành viên phải có trước khi được hiển thị trên danh sách thành viên.

Member List Field Options: Tùy chọn hiển thị thông tin
Ô thông tin cá nhân nào sẽ được hiển thị trên danh sách thành viên?
Trang chủ
Tìm kiếm
Ngày tham gia
Số bài viết
Danh hiệu thành viên
Lần vào trước
Danh tiếng
Avatar
Ảnh cá nhân
Sinh nhật
Tuổi
Email / Tin nhắn
Ô tùy chọn
Biểu tượng tin


Members Per Page: Thành viên mỗi trang
Số bản ghi trên mỗi trang sẽ được hiện mặc định trên danh sách thành viên trước khi danh sách kết quả bị chia làm nhiều trang.

Allow Advanced Searches: Cho phép tìm kiếm nâng cao
Cho phép sử dụng công cụ Tìm kiếm nâng cao tại danh sách thành viên.

Show Last Post on Profile Page: Hiện bài viết cuối trên trang cá nhân
Hiện bài viết cuối trên trang thông tin cá nhân có thể làm bảng quét lớn hơn ảnh hưởng đến kích thước cố định của bảng. Cái này có thể làm tăng thời gian tải trên diễn đàn. Tùy chọn này chỉ nên bật trên những diễn đàn nhỏ.
User Banning Options - Tùy chọn Cấm thành viên

Enable Banning Options: Bật tùy chọn cấm
Việc cấm cho phép bạn chặn những địa chỉ IP và địa chỉ email để đăng ký hoặc gửi bài trên diễn đàn.

Banned IP Addresses: Địa chỉ IP bị cấm
Danh sách IP cấm: Bạn có thể cấm bất kỳ địa chỉ IP nào không được đăng ký hoặc gửi bài. Kiểu số IP đầy đủ (giống như 243.21.31.7), hoặc dùng một phần của số IP (giống như 243.21.31).

Diễn đàn sẽ tự động đối chiếu mỗi số IP mà bạn nhập. Theo đó, nếu bạn nhập một phần IP là 243.21.31, thì ai đó cố đăng ký mà người đó có số IP là 243.21.31.5 sẽ không có khả năng đăng ký. Tương tự, nếu bạn cấm địa chỉ IP là 243.21, thì ai đó có số IP 243.21.3.44 muốn đăng ký cũng không thể. Vì thế hãy cẩn thận khi thêm IP vào danh sách cấm.

Cũng giống như danh sách cấm email, thêm dấu cách trống giữa các số IP. Những ai có số IP phù hợp với số IP có trong danh sách sẽ không thể đăng ký hoặc gửi bài.

Banned Email Addresses: Địa chỉ email đã cấm
Danh sách địa chỉ email cấm: Bạn có thể cấm bất kỳ địa chỉ email nào không được đăng ký hoặc gửi bài. Nhập toàn bộ địa chỉ email (user@example.com), hoặc sử dụng một phần của địa chỉ (giống như @example.com).

Nếu địa chỉ email của một thành viên cố đăng ký hoặc thay đổi email mà có trong danh sách bị cấm sẽ nhận được thông báo không đủ quyền hạn. Ví dụ, nếu bạn cấm 'example.com' thì thành viên sử dụng 'someone@example.com' sẽ bị từ chối.

Nhập một dấu cách trống giữa mỗi địa chỉ hoặc mỗi phần địa chỉ email.

Allow User to Keep Banned Email Addresses: Cho phép thành viên giữ địa chỉ email đã bị cấm
Nếu bạn cấm một địa chỉ email mà thành viên đã dùng địa chỉ đó thì sẽ có lỗi xảy ra. Sử dụng tùy chọn này bạn có thể chỉ định thành viên có thể nhập địa chỉ email mới trong thông tin của họ hay không khi họ muốn thay đổi địa chỉ email hoặc là thành viên có thể giữ địa chỉ email mà bạn đã cấm.

Tachy Goes to Coventry
Thiết lập này cho phép bạn thêm một hoặc nhiều thành viên vào 'Danh sách Ignore' của thành viên khác. Tuy nhiên, những thành viên có trong danh sách này vẫn có thể thấy bài viết hoặc chủ đề của họ...

Nhập số userid vào danh sách, phân biệt bởi dấu cách trống (ví dụ: 4 12 68 102).

------------------------------***------------------------------

BB Code Settings - Thiết lập BB Code

Enabled Built-in BB Codes: Bật BB Codes
Thiết lập này cho phép bạn bật hoặc tắt tất cả mọi bbcode.

Việc tắt bbcode sẽ không cho nó làm việc ở mọi nơi trong diễn đàn, bao gồm chữ ký, tin nhắn, ghi chú thành viên vv...

Maximum [CODE] Lines: Dòng [CODE] tối đa
Khi thành viên sử dụng mã [CODE], [PHP] hoặc [HTML] trong bài viết, hệ thống sẽ xuất hiện một hộp thoại cái mà cho phép họ nhập văn bản vào.

Giá trị điều khiển này là số dòng mà hộp thoại ngừng cao thêm và chèn thanh cuộn vào.

Technorati Profile

No comments yet

 
Copyright by Kevil © 2007